ارتقای رضایت مشتریان ایران خودرو ازخدمات فروش و پس از فروش: تحلیلی بر نقشه عناصر کیفی با رویکرد سروکوال


عنوان مقاله [English]

Promoting Iran Khodro Customers' Satisfaction of Sale and Guarantee Services: An Analysis of the Map of Quality Elements via Servqual Approach