ارزیابی تأثیر بلوغ فرآیند برآورد هزینه پروژه در مدیریت بنگاه های اقتصادی صنعت نفت


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Cost Estimation Process Maturity on Oil-Industry Projects Management