تبییه اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکردهای سازمان در محیطهای تحقیق و توسعه


عنوان مقاله [English]

Determining the Effect of TQM on Performance in R&D Environments (Case Study: Markazi Province Manufacturers)