تحلیل چند معیارهی فازی ارزیابی عملکرد سازمان های توسعه ای وزارت صنایع و معادن در حمایت از بخش خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Multiple Criteria Analysis to Evaluate the Performance Development Organization of Industries and Mines Ministry in Support of Private Sector