مدل یابی معادلات ساختاری ریابط انجام رابطه ارزش علامت تجاری و صلاحیت تامین کىىد در بین خریداران محصولات شرکت بین المللی اَرگ طلایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the Relationship between the Performance, Brand Value and Supplier Competence between in the Buyers of Arge Talaei International Company's Products: Seven Countries Case Study