طراحی و تدوین استفاده از تکىیکهای تصمیم گیری چىد معیاره جهت انتخاب مدیران در بانک ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Providing a Suitable Model for Substitution of Employees using the Multiple Criteria Decision Making Techniques in Bank Melli Isfahan Province