تحلیل استراتژیک، تدوین و انتخاب استراتژی مبتنی بر ماتریس SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

THE STRATEGIC ANALYSIS, FORMULATION, AND SELECTION OF STRATEGY BASED ON SWOT MATRIX AND FUZZY MADM TECHNIQUES