تأثیر سطوح مختلف ابعاد مذیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت های بیمه کشور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effect of different levels of Total quality management (TQM )on performance aspects of insurance companies of Iran