نقش واسطه ای غنی سازی شغل در رابطه مؤلفه های رهبری تحول گرا با تعهد عاطفی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The mediating role of job enrichment in relations Between transformational leadership components with Personnel's' affective commitment