مدل پیش بینی درجه سیاسی بودن مدیران مالی شرکت های تحت پوشش بورس تهران با استفاده از شاخص های عملکرد مالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Prediction Model of Political Degree of Financial Managers in Companies of Tehran Stock Exchange Using Financial Performance Measures