بررسی اثر درجه باز بودن اقتصاد، جمعیت شاغل، سرمایه انسانی و شدت سرمایه برروی مدیریت بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Impact of Openness, Employees, Human capital and Capital intensity on Labor Productivity in Iran