مدل کاربست مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران، چالش ها و راهکارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Applying the model of knowledge management in government agencies of Iran