ارزیابی کفایت درونی مراکس آموزش کوتاه مذت عمومی و تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آن در واحذهای منطقه ده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluating of the internal sufficiency of the specialized and general short-range educational centers of Islamic Azad University and comparing it in units of area 10