شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیر گذار در فرایند پیاده سازیسیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Effective Factors on Customer Relationship Management Implementation Cause study: Telecommunication Company of Sistan & Baluchestan