ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، تسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت، نسبت قیمت به درامد، نسبت درامد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Sufficiency of Variables Systematic risk, Book-to-Market Ratio of Equity, Company Size, Priceto- Earnings Ratio, Earnings-to-Price Ratio, Market Rate of Return, Non-Risk Return, and Risk Premium to determine the Actual Return of Stock in Iran Stock Exchange