مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سازمان یادگیرنده با مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش در شرکت بیمه ایران: تبیین یک نظریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the Relationship between the Learning Organization with Total Quality Management and Knowledge Management in Iran Insurance Company: Clarifying a Theory