ارزیابی بهره وری در واحدهای مجتمع نیروگاهی با استفاده از شاخص مالکم کوئست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluating Productivity in the Units of the Powerhouse Collection by using MALMQUIST INDEX