بررسی کیفیت خدمات مدیریت ازتباط با مشتری و ندوین برنامه بهینه CRM در نظام بانکداری با استفاده از تکنیک Topsis

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Studying Quality Customer Service and Formulating an Optimal Plan for Customer Relationship Management (CRM) in the Banking System Using TOPSIS Technique (Case Study: Bank Tejarat, Shiraz)