ارزیابی مدیریت پروژه های گازرسانی با روش PMBOK ( مطالعه موردی: شرکت گاز استان زنجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Assessments of Gas Distribution Projects Management by PMBOK Method: A Case Study Zanjan Gas Company