بهینه سازی مسایل چند پاسخهی در بردارنده پاسخ های کیفی با در نظر گرفتن مکان و پراکندگی پاسخ ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Optimization of Multi-Response Problems with Quality Answers Regarding the Distribution and Place of the Answers