رتبه بندی چالش های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان و مدیران نظام بانکی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Ranking of E-banking Challenges from Banking System's Customers and Managers Perspective by Using Fuzzy AHP