بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکردی سازمانی صنعت بانکداری ایران: مطالعه موردی استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship of Intellectual Capital and Organizational Performance in Banking Industry: A Case Study of Kurdistan