بررسی ارتباط عوامل مدیریت کیفیت و انتقال دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between quality management practices and knowledge transfer