مطالعه روش توسعه خوشه صنعتی با رویکرد UNIDO دز SME

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A study on the Industrial Cluster Modeling Based on UNIDO Approach for SMEs (Case study: Tabriz Auto parts Manufacture agencies)