نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Role of Human Resources Management in Organizational Agility