ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای تولیدی با استفاده از AHP فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning Evaluation in Manufacturing Companies through Fuzzy Analytic Hierarchy Process(FAHP)