کاربرد روش تاگوچی در بررسی کاهش انحراف مقادیر پارامترها ( مطالعه موردی : اسیدیته و PH نوشابه فانا در کارخانه روز نوش کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Using of Taguchi Method to Analyze the Reducing of the Deviation of Parameters (with A Case Study of Reducing the Acidity and pH Deviation of Fana Beverage from target value in Kermanshah Rooz Noosh Factory)