طراحی نمودار کنترل تغییر پذیری فرایندهای دو متغیره نرمال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Designning A Control Chart to Monitor Variability of Bivariate Normal Processes