انتخاب و مدیریت پورتفو لیوی پروژه با استفاده از فرایندهای تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Managing and Selecting Project Portfolio with Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP), (Case Study: Iran Construction Investment Cooperation)