مدیریت صنعت مسکن شهر سنندج با استفاده از تابع قیمت هداتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Management of Housing in Sanandaj City with Hedonic Price Function