توسعه و پیاده سازی کارت امتیاز متوازن برای اندازه گیری بهبود سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Improve & Applying the Balanced Scorecard for Organizational Improvement Measuring