ازایه یک مدل تصمیم گسری برون سپاری فعالیت های تولیدی به کمک تکنیک های ANP و DEMATEL

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A decision-making model for outsourcing of manufacturing activities by ANP and DEMATEL under fuzzy environment