کاربرد روش شاینین برای تفکیک فاکتورها با اهمیت از فاکتورهای کم اهمیت ( در بررسی عوامل موثر بر انحراف مقادیر اسیدیته و PH نوشابه فانا در کارخانه روز نوش کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Using of Shainin Method, to sieve Significant Factors on the Among Insignificant Factors, by the case of Analysis Effective Factors on the Deviation of the Activity and PH of Fana Everage from the Target in the Roz Nosh Kermansha Factory