ارایه یک رویکرد نوین از کارت امتیار متوازن با استفاده ار تپسیس فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Presenting a new Approach for Balanced Score Card by using of Fuzzy-Topsis