طراحی و ارایه سیستم جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان نظام بانکی ( مورد نمونه بانک تجارت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Development of a Comprehensive System for Performance Evaluation of Bank’s Personnel (Case Study; Bank Mellat of Iran)