ارایه مدلی به منظور بررسی تأثیر بسته بندی فعال یا هوشمند بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین مواد غذایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Finding a model for effect of smart packing on improvement of food material supply chain action