ویژیگی های اروپایی نظام مدیریت منابع انسانی و عوامل اثر گذار بر آن: یک مطالعه مقایسه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

European view on human resource management specifications and factors which offset on the (A case study)