ارایه یک مدل ریاصی برای یکپارچه سازی زمانبندی حمل و نقل در زنجیره تأمین چند کارخانه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Presenting a new mathematical method for scheduling integration and transportation in multiple factory supply-chain