فرایند گزینش منظرهای متناسب و وزن دهی به آنها در ارزیابی عملکرد بنادر و پایانه های کانتینری به روش BSC

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Process of selecting proper multi-perspective and their weighting process in evaluating of activity in port and container terminal by using B.S.C (case study is Shahid Rajay Port. M.C.T)