استفاده از رویکرد برنامه ریزی فازی آرمانی در طراحی مدل جایابی تسهیلات سه سطحی با معیارهای چند گانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Distribution Location for Tree Level with Multiple Scale