عوامل موثر بر لزوم استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مینای هدف و مهندسی ارزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Main Factor on Using Cost Finding Based on Objectives and Value Engineering