بررسی و تحلیل مزیت نسبی در صنایع استان کردستان با استفاده از روش نعیین و تفکیک پایه اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Finding Comparative Advantage in Kurdistan Province Industries by using Economical Base Analysis