بررسی و تعیین نقش منابع انسانی در مشارکت کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Role of Human Resource Strategy in Employee Participation