مدیریت بهداشت در کارگاه لبنیات مدل آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Hygiene Management in Dairy Pilot Plant of Agriculture Faculty of Azad University – Sanandaj – Branch