بکارگیری و مقایسه روشهای AHP، TOPSIS ELECTRE در انتقال تکنولوژی تولید ترانسفارموترهای خشک رزینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application and Comparison of AHP, TOPSIS ELECTRE Methods in Transfer Technology for the Production of Dry Resin Transformers