نقش مدیریت دانش بر رقابت پذیری شرکت از طریق استراتژی تکنولوژی محور در صنعت کاشی و سرامیک ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی، آمل، ایران

چکیده

با توجه به رقابت پذیری در صنعت کاشی و سرامیک ، هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش بر رقابت پذیری شرکت از طریق استراتژی تکنولوژی محور در  صنعت کاشی و سرامیک ایران می باشد. بدین منظور پرسش نامه ای مبتنی بر کار تحقیقاتی احمد و اسچرودر(2011) بین مدیران کارخانه های تولید کاشی و سرامیک ایران پخش و 87 پرسش نامه برای تحلیل جمع آوری شد. یافته های پژوهش حاصل از آزمون پیرسون و رگرسیون با نرم افزار اس پی اس نشان داد که استراتژی تکنولوژی محور اثر  مثبتی بر رقابت پذیری دارد. زمانی که شرکت های تولیدی از تمامی این سه بعد(وضعیت تکنولوژی فعال، انطباق فرآیند و آزمایش، منابع تکنولوژی مشترک)  به طور هم زمان در فرآیندهای خود به کار گیرند می تواند موجب رقابت پذیری اثربخش گردد، بنابراین مدیران شرکت باید نگاه جامع و کاملی نسبت به این ابعاد داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Management on Company Competitiveness through Technology-driven Strategy in Tile and Ceramic Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taghipourian 1
  • Hamidreza Alizadeh 2
1 Department of management, Chalous branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
2 Department of management, Amol branch, Islamic Azad University, Amol, Iran
چکیده [English]

Due to the competitiveness in tile and Ceramic Industry, the purpose of this research is to investigate the role of knowledge management on the competitiveness of the company through technology-driven strategy in tile and Ceramic Industry. For this purpose, a questionnaire based on the research of Ahmad and Schroeder (2011) was distributed among the managers of Iran's ceramic tile factories and 87 questionnaires for analysis. The findings of Pearson and regression tests via SPSS showed that all aspects of Technology-driven Strategy have a positive effect on competitiveness. When manufacturing companies use all of these three dimensions (active technology status, process and test adaptation, common technology resources) simultaneously in their processes, they can lead to effective competing so corporate executives should have a comprehensive look at these dimensions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • technology-driven strategy
  • Collaborative technology sourcing