انتخاب بهینه تامین کنندگان بر مبنای رویکرد ترکیبی چند معیاره: تحلیل سلسله مراتبی- بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

2 استادیار و مدیرگروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل

3 استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر

چکیده

در در دهه‌های اخیر، انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه مـدیریت زنجیـره تـأمین مطرح است و برای ارزیابی و انتخاب بهترین تأمین‌کنندگان نیازمند تصمیم‌گیری بـر اسـاس معیارهـای مختلفی است. در این تحقیق یک رویکرد ترکیبی چند معیاره متشکل از تحلیل سلسله مراتبی و بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی ارائه‌شده است کـه در ابتدا به شناسایی مهم­ترین  شاخص­های انتخاب تأمین‌کننده بر اساس مطالعات گذشته و مصاحبه با مدیران شرکت می­پردازد و سپس با  بهره‌گیری از پرسشنامه، مقایسه­های زوجی شاخص‌ها و ماتریس مقایسـات زوجی گروهی با توجه به نظرات مدیران شرکت و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام می­شود. همچنین، با استفاده از روش بهینه‌سازی چند معیاره و حل سازشی (VIKOR) تأمین‌کننده‌های نامزد رتبه‌بندی می‌شوند. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات برای آزمون چهارچوب پیشنهادی، یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی به کار گرفته شده است. درنهایت با شناسایی معیارهای مؤثر و تأمین‌کنندگان مناسب و هم راستا بودن نتایج با دیگر تحقیقات، کارایی مدل پیشنهادی اثبات می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum supplier selection based on a hybrid MCDM approach: AHP-VIKOR

نویسندگان [English]

  • Armin Cheraghalipour 1
  • Mohammad Mahdi Paydar 2
  • Mostafa Hajiaghaei-Keshteli 3
1 department of industrial engineering, university of science and technology of Mazandaran, Behshahr, Iran
2 Assistant professor, department of industrial engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol
3 Assistant professor, department of industrial engineering, university of science and technology of Mazandaran, Behshahr
چکیده [English]

In recent decades, the selection of suitable suppliers as one of the important issues in the field of supply chain management is considered. The evaluation and selection of the best suppliers need to make decisions based on different criteria. In this study, a hybrid MCDM approach consists of AHP and VIKOR methods has been proposed that at first paid to identify the most important criteria in the supplier selection based on previous studies and interviews with company executives. Then by using questionnaires, the paired comparisons of criteria and paired comparisons matrix of groups according to the views of managers and based on Analytic Hierarchy Process (AHP) is performed. Next, using a multi-criteria optimization technique (VIKOR), firm's suppliers are ranked. Furthermore, a case study in the automotive industry is applied to accumulate data for proposed framework. Finally, by identifying effective criteria, appropriate suppliers, and similarity of obtained results with other studies, the efficiency of the proposed model is proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier selection
  • hybrid MCDM approach
  • AHP
  • VIKOR
  • the automotive industry