ارائه نقشه راه بکارگیری ابزارهای تولید ناب به منظور بهبود عملکرد تامین کنندگان (مورد مطالعه: زنجیره تامین شرکت ساپکو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مرکز بین المللی بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

در عصر حاضر جایگاه رقابتی سازمان ها به عملکرد زنجیره تامین وابسته است، لذا تامین کنندگان می تواند سازمان را در دست یابی به اهداف خود یاری رسانند. یکی از رویکردهای بهبود عملکرد تامین کنندگان ارتقا آنها با استفاده از ابزارهای تولید ناب می باشد که منجر به  بهبود عملکرد در حوزه کیفیت، مدیریت هزینه و کاهش زمان انتظار می شود. هدف از این تحقیق بررسی اولویت بکارگیری ابزارهای مختلف ناب با محوریت نیل به اهداف تولید ناب در بخش زنجیره تامین بزرگترین شرکت خودروسازی ایران می باشد. در ابتدا ابزارهای مختلف تولید ناب با استفاده از مطالعات کتابخانه ای استخراج شده است سپس میزان اهمیت هر یک از ابزارها با توجه به سه خروجی تولید ناب شامل بهبود کیفیت، کاهش هزینه و کاهش زمان انتظار با استفاده از روش تاپسیس ابزارها اولویت بندی شده است. سپس میزان تاثیر پذیری و تاثیرگذاری ابزارهای ناب بر یکدیگر از طریق روش دیماتل استخراج شده است. در مرحله بعدی تحقیق با استفاده از اولویت بندی ابزارها و همچنین میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص ها نقشه راه استقرار ابزارهای ناب استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان داده که در بین اهداف تولید ناب اهداف کاهش هزینه، کاهش زمان انتظار و افزایش کیفیت از اهمیت بیشتری برخوردارند و نقشه راه استقرار ابزارهای ناب شامل کارکنان(بهبود مستمر، سازماندهی و مدیریت عملکرد)، کایزن، نقشه جریان ارزش، 5S، کار استاندارد، نگهداری و تعمیرات بهره ور، جیدوکا، سیستم کششی، تعویض قالب تک دقیقه ای، هجونکا، جریان پیوسته می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Roadmap for Using Lean Manufacturing Tools to Improve Supplier Performance (Case Study: Sapco Supply Chain)

نویسندگان [English]

  • Saeed Zeinalpour Ahrabi 1
  • Soroush Avakh Darestani 2
  • Kambiz Shahroudi 3
1 Master of Science in Industrial Engineering, Islamic Azad University, Anzali International Branch, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran,
3 Associate Professor, Department of Business Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Nowadays, supply chain performance plays an inevitable role in competitive environment of organizations, thus capable suppliers are key factors to gain objectives of organizations. In this regard, improving suppliers performances using lean production tools are known as a helpful approach to promote suppliers. This approach leads to improve performance in quality field, cost management and lead time reduction. In this paper, preference of various lean tools according to how well the objectives of lean production are achieved is studied and a case study is performed in supply chain of largest auto company in Iran. Different tools are introduced using background of research, these tools are applied in pairwise comparison process considering three major outcomes of lean production: quality improvement, cost reduction and lead time reduction. It is worth noting that cost reduction, lead time reduction and quality improvement have major preference among all objectives of lean production. Moreover, priorities for establishing lean tools consists of personnel (continuous improvement, performance management, organizing), Kaizen, value stream map, standard work, 5s, Jidoka, productive maintenance, single minute exchange of die, pull system, Heijunka, continuous flow.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean production
  • supplier empowerment
  • TOPSIS
  • DEMATEL