ارزیابی کارایی مدیریت در صنعت سیمان ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت، واحد سراب، دانشگاه آزاد اسلامی، سراب، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه ریاضی کاربردی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

 توانایی مدیریت بر فعالیت هایی همچون تحقیق و توسعه، بهای تمام شده، هزینه های مالی، دارایی ها و درآمد شرکت ها تاثیر می گذارد و کارایی آنها نیز به این عوامل بستگی دارد. هدف این تحقیق، ارزیابی کارایی نسبی در صنعت سیمان عضو بورس ایران به عنوان شاخصی برای سنجش توانایی مدیریت با یک الگوی جدید بسط داده شده است. برای این کار از داده های صورت های مالی شرکت های سیمان در طی سال های90 الی94 استفاده شده است. ابتدا با اجرای مدل تحلیل پوششی داده ها، کارایی نسبی هر یک از شرکت ها ارزیابی شده و واحدهای کارا نیز با روش اندرسون- پیترسون رتبه بندی شده اند. سپس با برآورد یک مدل رگرسیونی، شاخص توانایی مدیریت هر کدام از شرکت ها با یک الگوی مناسب، محاسبه شده است. برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی از نرم افزار بهینه سازی GAMS و جهت سنجش شاخص توانایی مدیریت از نرم افزار E-Views بهره گرفته شده است. منظور ما در این تحقیق رسیدن به توانایی غیرذاتی مدیران در واحدها بوده است. یافته های تحقیق نشان داده که کارایی یا عدم کارایی شرکت ها می تواند به توانایی ذاتی و اکتسابی مدیران مرتبط باشد. بر این اساس نتایج بیانگر آنست که شرکت هایی که با امتیاز کارا ارزیابی شده اند (مثل؛ ایران گچ و سیمان اردبیل)، صرفا تضمینی برای بالا بودن توانایی مدیران آنها نبوده است. از طرف دیگر، برخی از شرکت هایی که کارا ارزیابی شده اند (مثل؛ سیمان خوزستان و سیمان مازندران)، توانایی مدیران آنها نیز بالا بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Management Efficiency in Cement Industry of Iran Using Data Envelopment Analysis Technique

نویسندگان [English]

 • Akbar Valizadeh Oghani 1
 • Nasser Fegh-hi Farahmand 2
 • Farzin Modarres Khiabani 3
1 Department of Management, Sarab Branch, Islamic Azad University, Sarab, Iran
2 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Department of Mathematical, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The management ability affects activities such as R & D, cost, financial costs, assets and firm's income. Their efficiency also depends on these factors. The purpose of this study is to measure the ability of management in the cement industry with a new pattern has been member of the Iranian stock exchange. To do this, data from financial statements of companies at 2012 to 2016 years were used. First, by implementing a suitable model and regional Data Envelopment Analysis model, Relative efficiency for each of the companies is calculated and efficient units also have been ranking with Anderson-Peterson method. Then estimate a regression model, the index is calculated to management ability each of the firms. For evaluating the relative efficiency optimization software GAMS and to determine the ability of management software E-Views is used. We aim to achieve non-inherent ability of managers in units. The results of the research show that the efficiency or Inefficiency of the companies can be related to the inherent and acquired ability of managers. The results indicate that companies that have been evaluated with a score efficiently (For example; Iran Chalk Co. & Ardabil Cement Co.), not simply guarantee for high ability of their managers. While, some companies have been efficiently evaluated the ability of their managers is also high. For example; Khuzestan Cement Co. & Mazandaran Cement Co.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Relative Efficiency
 • Management Ability
 • Data envelopment analysis
 • Cement industry
 1. Afsharkazemi, M., Setayesh, M., Mehrabian, S. & Anvari, K. (2007). Relative performance evaluation in branches of Export Development Bank of Iran by using data envelopment analysis. Journal of Banking and Economics, (75): 42-48. (in persian).
 2. Andreou, P., Daphna, E. & Louca, C. (2013). Managerial ability and firm performance: Evidence from the global financial crisis. from http://www.efmaefm.org.
 3. Alinejad, M. & Saati, p. (2016). Time-based data envelopment analysis model in the analysis of financial statements of companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Operational Research in its Applications, 13(4): 55-65. (in persian).
 4. Arabmaldar, A. & Husseinzadeh Saljooghi, F. (2017). Strengthening DEA models for identifying the worst performance units. Journal of Operational Research in its Applications, 14(3): 18-31. (in persian).
 5. Asadi, A., Zendedel, A. & Kieanynejad, A. (2013). The effect of information content of economic value-added and traditional criteria on firm market value added. Journal of Accounting and Auditing, 20(2): 1-18. (in persian).
 6. Bozorgasl, M. & Salehzadeh, B. (2015). Relationship management ability and stable profits with an emphasis on accrual components and cash flows in companies. Journal of Knowledge Accounting, (58): 153-170. (in persian).
 7. Demerjian, P., B. Lev, M. F. Lewis, & S. McVay. (2013). Managerial ability and earnings quality. The Accounting Review, Vol. 88(2): 463-498.
 8. Demerjian, P., B. Lev, & S. McVay. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7): 1229-1248.
 9. Ehsan H. Feroz, Sungsoo Kim. & Raymond L. Raab (2003). Financial statement analysis: A data envelopment analysis approach. Journal of Operational Research Society, 54(1): 48-58.
 10. Fee, C. & Hadlock, C. (2003). Raids, rewards, and reputations in the market for managerial talent. Review of Financial Studies 16(4): 1315–1357.
 11. Koushafar, M., Noravesh, A. & Mashayekhi, b. (2017). Measurement of management efficiency and ability based on financial criteria. Journal of Accounting and Management Audit, 6(23): 187-202.
 12. Leverty, J. & Grace, M. (2009). Dupes or incompetents? an examination of management’s impact on property-liability insurer distress. Working Paper, Georgia State University press.
 13. Matemilola, BT., Bany-Ariffin, AN. & Azman-Saini, WNW. (2013). Impact of leverage and managerial skills on shareholders return. Journal of Procedia Economics and Finance, 2(7): 103-115.
 14. Mahmoudi, M. (2012). Measurement of financial variables evaluate the performance of companies in the Tehran Stock Exchange by using TOPSIS algorithms and techniques DEA, Journal of financial engineering and managementof securities, 2(7): 121-144. (in persian).
 15. Mansourfar, Gh., Didar, H. & Hasanpour, V. (2015). The effect of management capability the quality of companies listed in the Tehran Stock Exchange. Journal Financial Accounting preceding studies, 7(1): 37-54. (in persian).
 16. Momeni, M. (2014). New topics in operations research. Tehran, Author press, Third Edition: 135-204. (in persian).
 17. Rahman, M., Lambkin, M., & Hussain, D. (2016). Value creation and appropriation following M & A: A data envelopment analysis. Journal of Business Research, 69(12): 5628-5635.
 18. Salehi, H., Jamshidi, H. & Rameshianfar, I. (2014). Managerial Ability & Earnings Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange. Management Science Letters. 4(7): 1411–1414. (in persian).
 19. Panayiotis, C., Andreou, D. & Louca, C. (2013). Managerial Ability and Firm Performance: Evidence from the Global Financial Crisis, Preliminary and Incomplete. from www.efmaefm.org: 148-188.
 20. Piri, P, Didar, E. & Yazdani, S. (2015). The effect of management ability the quality of financial reporting throughout the life cycle, listed in Tehran Stock Exchange. Journal of financial accounting researches, 6(3): 99-118. (in persian).
 21. Han, Li. (2015). Managerial Ability and Internal Control Quality: Evidence from China. International Journal of Financial Research, 6(2): 54-66.
 22. Hajeb, H., Ghayuri M. & Ghaffari, M. (2016). The Effect of managerial ability the capital structure in the pharma industry. accounting Health Journal, 3(9): 1-17. (in persian).
 23. Hajiha, Z. & Chenari, H. (2013). Study the effect of incentives for senior managers on the (wealth creation) value creation for shareholders. Journal of Investment, 2(5): 80-95. (in persian).
 24. Hejazi, R. & Hosseini, A. (2007). Comparing the market value and economic value accounting standards in the Tehran Stock Exchange. Journal of Economic Research, 6(4): 237-262. (in persian).