چابکی عامل ها در زنجیره تامین سازمان های آموزشی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت علوم تحقیقا

3 دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

سرعت فزاینده تغییرات فن آورانه، از یک سو، و تغییر ماهیت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها، از سوی دیگر، باعث شده است که سازمان ها به شدت به دنبال کسب مزیت های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز مشتریان باشند. حصول چنین اهدافی در سایه مفهوم جدیدی به نام «چابکی سازمانی» به دست می آید اما چابکی سازمان تحت تاثیر عامل های خود می باشند که در شرکت های خدماتی ، کارکنان تاثیر گذارترین عامل می باشند. در این پژوهش که دانشگاه علوم و تحقیقات به عنوان مطالعه موردی مطرح شده است کارکنان به سه دسته نرم ، خاطی و مقصور تقسیم بندی شده اند که عامل های مذکور تعیین کننده سه عنصر اصلی چابکی زنجیره تامین سازمان که عبارتند از محرک های چابکی، توانمندیهای چابکی و توانا سازهای چابکی می باشند. همچنین با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات یک مدل هوشمند طراحی شده که تاثیرگذاری و تاثیر پذیری عوامل بر یکدیگر مورد سنجش قرار گرفته است. و پس از اجرای مدل در مطالعه موردی در نقطه Time=769 ، بهبودی سازمان در بهترین حالت ممکن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agility Agents In Supply Chain of Educational Organizations Using Particle Swarm Optimization Algorithm

نویسندگان [English]

  • Abbass Toloie Ashlaghi 1
  • shahrzad tayaran 2
  • Reza Radfar 3
  • Alireza Pourebrahimi 4
1 Professor of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 industrial management,management faculty,science and research branch Islamic Azad university
3 Islamic Azad University, Department of Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Islamic Azad University, Department of Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The increasing speed of technological change, on the one hand, and the changing nature of customer demand and the intensification of competition among organizations, on the other hand, have led organizations to seek to take on new competitive advantages to outperform competitors and better meet customer needs. Achieving such goals comes in the context of a new concept called "organizational agility," but agility of the organization is influenced by its agents, which are the most influential factor in service companies. In this research, which the University of Science and Research has proposed as a case study, the employees are divided into three categories: Soft, Grievous, and Blind. These factors determine the three main elements of the agility of the supply chain organization: Agility drivers, agility abilities and agility capability. Also, using a particle swarm optimization algorithm, an intelligent model has been designed to measure the impact and impact of factors on each other. And after implementing the model in a case study at Time = 769, recovery is at best possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligent Algorithm
  • particle swarm optimization
  • Agility
  • Educational Organizations
  • Supply Chain